การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #85

  ชื่อเรื่อง           การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย

  ผู้เขียน            นายคำนึง  รุ่งเรือง

  ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสไทย

  ปีที่รายงาน       2563

   

  บทคัดย่อ

   

  การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย        มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ก่อนและหลังดำเนินโครงการ ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินโครงการงานนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศต่อการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์         ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563            ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ก่อนและหลังดำเนิน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3                ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน และเปรียบเทียบ   ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ก่อนและหลังดำเนินการโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู จำนวน 12 คน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จำแนกตามประเภท ประชากรครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านไสไทย ประจำปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                   เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

  ผลการวิจัยพบว่า

  1. ครูมีความพึงพอใจก่อนดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย อยู่ในระดับปานกลาง และครูมีความพึงพอใจหลังดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย           อยู่ในระดับมาก

  2. ครูโรงเรียนบ้านไสไทย มีความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการงานนิเทศวิชาการ โดยรวมอยู่ระดับมาก

  3. นักเรียนโรงเรียนบ้านไสไทย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสอนของครู โดยรวม อยู่ในระดับมาก

  4. ครูผู้รับการนิเทศ โรงเรียนบ้านไสไทย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการพัฒนา       การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

  5. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ พบว่า นักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ย 2.57, 2.02, 2.55, 2.12, 3.48, 2.57, 2.83 และ 2.86 ตามลำดับ และผลการเรียน

  เฉลี่ยในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 2.63 ซึ่งเป็นผลการเรียนเฉลี่ยภาพรวม อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ 4 พบว่า นักเรียนได้เพียงร้อยละ 10.1 และในปีการศึกษา 2563 ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ พบว่า นักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ย 3.02, 3.05, 2.72, 2.88, 3.48, 3.28, 3.18 และ 2.96 ตามลำดับ และผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 3.07 ซึ่งเป็นผลการเรียนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา           ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ 4 พบว่า นักเรียนได้เพียงร้อยละ 23.00

  6. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน           ก่อนการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง      และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน หลังการพัฒนา        การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก

  7. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการงานนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน พบว่า ความพึงพอใจ    ก่อนและหลังดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจก่อนและหลังดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน

  8. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โดยรวมและรายกลุ่มสาระมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาในรายวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน พบว่า ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  9. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์        ของผู้เรียน ก่อนและหลังการดำเนินการประเมินโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน พบว่า ความพึงพอใจก่อนและหลังดำเนินการการประเมินโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมี        ความพึงพอใจก่อนและหลังดำเนินการประเมินโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน แตกต่างกัน    อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้