การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทย

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #84

  ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทย

  ผู้เขียน            นายคำนึง  รุ่งเรือง

  ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไสไทย

  ปีที่ศึกษา         2563

   

  บทคัดย่อ

   

  การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทยองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จังหวัดกระบี่ ในปัจจุบัน เพื่อสร้างและประเมินรูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทย โดยผู้ศึกษาดำเนินการเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) สภาพปัญหาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) ออกแบบและพัฒนา (Design and Development) ศึกษาแนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนต้นแบบ ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) ทดลองใช้และประเมินผล (Evaluation: E) รูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์

   

  ผลการวิจัยพบว่า

  1. สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จังหวัดกระบี่ อยู่ในระดับมาก

  2. การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดโครงสร้างและกระจายอำนาจ 2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการมีส่วนร่วม 4) ด้านการประสานงาน 5) ด้านการตัดสินใจ 6) ด้านการสร้างแรงจูงใจ และ 7) ด้านการติดตามและประเมินผล

  3.  การประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ความถูกต้องและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ผลการศึกษาพบว่า ด้านความเป็นไปได้และด้านความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก

   

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้