การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #81

  ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ผู้วิจัย  : นางสาวสวรรยา  อ่อนสมจิตร์

  ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  ปีที่วิจัย :  ปีการศึกษา 2563

  …………………………………………………………………………………………………..

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างและพัฒนาคุณภาพแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน  31  คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) นักเรียนชั้น

  ประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีการจับสลาก ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองจำนวน 19 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 5 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อ  การสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ    การทดสอบค่า t

   

  ผลการศึกษาพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาพรวมมีประสิทธิภาพ 81.68/82.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

  2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

  3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 68.72

  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73

   

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้