รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สวัสดิศึกษา

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #78

  ชื่อเรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สวัสดิศึกษา โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

  ผู้วิจัย    นางสุรักษา เพ็ชรนิล

  ปีที่วิจัย  2561

  บทคัดย่อ

  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สวัสดิศึกษา โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสวัสดิศึกษา โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เรื่องสวัสดิศึกษา จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียน เรื่องสวัสดิศึกษา โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สวัสดิศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 11101 เรื่อง สวัสดิศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.81 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติพื้นฐานที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 15.59 คิดเป็นร้อยละ 77.95 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.54 มีคะแนนตั้งแต่ 13 ถึง 18 คะแนน 2. ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องสวัสดิศึกษา สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีค่าร้อยละความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 30.23 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสวัสดิศึกษา มีความพึงพอใจหลังเรียนอยู่ในระดับมาก (X-bar =4.25, SD=0.15)

   

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้