ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว รูปแบบ Active Learning

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #73

  บทคัดย่อ

   

  ชื่อเรื่อง        ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว รูปแบบ  Active Learning  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

  เลือกศึกษาต่อและอาชีพ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

  จังหวัดนนทบุรี

  ผู้รายงาน      นางรัชนี  เต็มแก้ว

  ปีที่รายงาน    2562

   

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว รูปแบบ  Active Learning ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียน  ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว รูปแบบ  Active Learning ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนว รูปแบบ Active Learning ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   1 ห้องเรียน จำนวน 29 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  (1) ชุดกิจกรรมแนะแนว รูปแบบ  Active Learning ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  4  เรื่อง  รวม 11  กิจกรรม (2) แบบวัดการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ (3) แบบทดสอบระหว่างเรียน ชุดกิจกรรมแนะแนว รูปแบบ  Active Learning ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จำนวน 4  ฉบับ  ฉบับละ  10  ข้อ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนว รูปแบบ  Active Learning ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

  ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมแนะแนว รูปแบบ  Active Learning ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.03 / 80.00  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

  2.  ผลการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียนกลุ่มทดลอง  หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว รูปแบบ  Active Learning สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว รูปแบบ  Active Learning  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว รูปแบบ  Active Learning ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพ มีค่าเฉลี่ย  4.54  เท่ากับมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้