รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2563

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #72

  ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

  โรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2563

  ผู้รายงาน         นายอนุชิต แก้วคูนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอก

  ปีที่รายงาน      ปีการศึกษา 2563

  บทคัดย่อ

  การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับความต้องการความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นเป็นไปได้ของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และการบริหารจัดการในการดำเนินโครงการ 3) ประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมการปฏิบัติงานตามโครงการในขั้นตอนการวางแผน การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยใช้รูปแบบ    การประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 216 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน 2) ครูผู้สอน จำนวน 14 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 7 คน 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเทียบจากตารางการกำหนดค่าของ Krejcie and Morgan โดยสุ่มจากประชากรด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 97 คน  5) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 97 คน จากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

  เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2563 มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2563 มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2563 มีค่าความเชื่อมั่น 0.94 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตของการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2563  มีค่าความเชื่อมั่น 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

  ผลการประเมินโครงการ พบว่า

  1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก    ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D. = 0.26)

  2. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.23)

  3. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D. = 0.29)

  4. ผลการประเมินด้านกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.30)

  5. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.24)

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้