บทคัดย่อ

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #71

  ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐาน เรื่อง ชนิดและ
  หน้าที่ของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ชื่อผู้วิจัย : นางสาวปัญลักษณ์ แก้วแฝก ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2563
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน รวมเวลา 18 ชั่วโมง 2) บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ระดับของลิเคิร์ท จำนวน 10 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t – test Dependent Samples)
  ผลการวิจัย พบว่า
  1. บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.14/81.11
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐาน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้