รายงานการใช้คู่มือนิเทศการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #70

  รายงานการใช้คู่มือนิเทศการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.) เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือนิเทศการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.) เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ  3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการใช้คู่มือนิเทศการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 โรงเรียน เป็นจำนวน 40 คน เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเลือกโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินภายนอกรอบที่สี่  ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมเป็นจำนวน 10 คน และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนละ 3 คน รวมเป็นจำนวน 30  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คู่มือนิเทศการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  ผลการศึกษา พบว่า

  1. คู่มือนิเทศการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

  2.  ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

  3. ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีต่อการดำเนินงานการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้