การสร้างคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ โรงเรียนบ้านสามสบ

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #69

  ชื่อเรื่อง   การสร้างคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ  โรงเรียนบ้านสามสบ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6

  ชื่อผู้ศึกษา   อิศราวิทย์  จริยา

  ปีที่ศึกษา   ปีการศึกษา 2563

  บทคัดย่อ

  การสร้างคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ  โรงเรียนบ้านสามสบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและ   หาคุณภาพของคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ  โรงเรียนบ้านสามสบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6  2) เพื่อศึกษาผลการใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ  โรงเรียนบ้านสามสบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ  โรงเรียนบ้านสามสบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต 6  ประชากรที่ใช้ในการศึกษามี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  1 คน  ครู  จำนวน  7  คน  นักเรียน  จำนวน  15  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน       15 คน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 9 คน  สังกัดโรงเรียนบ้านสามสบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6  ปีการศึกษา 2563  รวมทั้งสิ้น  47 คน  ได้มา  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ที่สนทนากลุ่มในประเด็นการประสบปัญหา  ด้านคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน       ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มที่ 2  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  1 คน  ครู  จำนวน  7  คน          สังกัดโรงเรียนบ้านสามสบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6  ปีการศึกษา 2563  รวมทั้งสิ้น  8 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ใช้ประเมินผลการใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ  โรงเรียนบ้านสามสบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ  โรงเรียนบ้านสามสบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6  แบบประเมินผลการใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ  โรงเรียนบ้านสามสบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต 6  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา      เชิงระบบ  โรงเรียนบ้านสามสบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6        สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   

  ผลการศึกษาพบว่า

  1.  ได้คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ  โรงเรียนบ้านสามสบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6  จำนวน 1 ชุด ที่มีคุณภาพ             ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเท่ากับ  0.79       และพิจารณาจากค่าร้อยละของคู่มือเล่มที่ 1 เล่มที่ 2 และเล่มที่ 3  มีค่าเท่ากับ 81.67  82.50  และ 80.83 ตามลำดับ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปเล่มของคู่มือ ด้านเนื้อหาของคู่มือ และด้านการนำไปใช้

  2.  ผลการใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ  โรงเรียนบ้านสามสบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6  อยู่ในระดับมาก ( =4.06, s=0.44)

  3.  ความพึงพอใจในการใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ โรงเรียนบ้านสามสบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6  อยู่ในระดับมาก

  ( =4.14, s=0.52)

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้