รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดีโดยใช้กระบวนการวิถีธรรม

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #67

  ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดี โดยใช้กระบวนการวิถีธรรม

  โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา 2563

  ผู้ประเมิน : นางนงลักษณ์  เกปัน

  หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

  ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2563

   

  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

  การประเมินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดีโดยใช้กระบวนการวิถีธรรม โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ เป็นการประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ  ซึ่งประกอบด้วย  ระดับคุณภาพการเสริมสร้างความเป็นคนดีโดยใช้กระบวนการวิถีธรรม  ความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า ด้านความมีวินัย  ความซื่อสัตย์  ความพอเพียงและจิตสาธารณะ  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา         ขั้นพื้นฐานในการดำเนินโครงการ

  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ประกอบด้วย  กลุ่มตัวอย่างนักเรียน  จำนวน 23 คน  กลุ่มตัวอย่างประชากรครู  จำนวน 6  คน  ผู้ปกครอง  จำนวน 20  คน  และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 7  คน

  เครื่องมือสำหรับใช้ในการเก็บข้อมูล  ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  จำนวน  6 ฉบับ  มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับและได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง  0.76 – 0.84  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   

  ผลการประเมิน

  1.       ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนการดำเนินโครงการโดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ครู มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด (μ=4.86, σ= .16) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( x̄=4.63, S.D. = .25) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่า    ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ค่าน้ำหนัก 15% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

  2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของครูโดยประเมินใน 5 ประเด็น คือ ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ ก่อนการดำเนินโครงการโดยภาพรวม พบว่า ครู มีค่าเฉลี่ยรวม (μ=4.58, σ= .46)  อยู่ในระดับมากที่สุด  สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ค่าน้ำหนัก 15%ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

  3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง  โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ การวางแผน การดำเนินการจัดกิจกรรม การติดตามประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุง ประเมินระหว่างการดำเนินการ โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด (μ=4.78, σ = .38) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยรวม ( x̄=4.69, S.D.= .24) อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด( x̄=4.67,  S.D. =.26 )  อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ    ค่าน้ำหนัก 20% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

  4.  ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยประเมินใน 4 ประเด็น ดังนี้

  4.1        ระดับคุณภาพการเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า ปีการศึกษา 2563     ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน พบว่า ผู้ปกครอง  มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด (x̄ =4.80 , S.D. = .12)  อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ( x̄=4.70, S.D.= .13)  อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนนักเรียน มีค่าเฉลี่ยรวม ( x̄=4.59, S.D. = .16) อยู่ในระดับมากที่สุด และครูมีค่าเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด (μ=4.47, σ= .19) อยู่ในระดับมาก  สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตัวชี้วัดค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับระดับคุณภาพการเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า ปีการศึกษา 2563  ค่าน้ำหนัก 15%   ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด พบว่าทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

  4.2        ความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยประเมิน  4 ด้าน คือ ด้านความมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความพอเพียงและจิตสาธารณะ โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ครู มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด (μ=4.78, σ= .39) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้ปกครอง ( x̄=4.75,  S.D. = .36) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด   ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความเป็นคนดีของนักเรียน ด้านความมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความพอเพียงและจิตสาธารณะ โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 ค่าน้ำหนัก 15% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดพบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

   

  4.3        ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า ปีการศึกษา 2563  ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด ( x̄=4.68, S.D. = .18) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยรวม ( x̄=4.67, S.D. = .12) อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนนักเรียน มีค่าเฉลี่ยรวม ( x̄= 4.63, S.D. = .17) อยู่ในระดับมากที่สุด และครูมีค่าเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด (μ=4.62,σ = .25)  อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน สรุปผลการประเมิน ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า ปีการศึกษา 2563  ค่าน้ำหนัก 10% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด พบว่าทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

   

  ข้อเสนอแนะ

  1.    ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

  1.1. ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดีโดยใช้กระบวนการวิถีธรรม

  โรงเรียนต่างๆ ควรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประจำวัน  กิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจประจำสัปดาห์  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  และกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นคนดีที่บูรณาการในวิถีชีวิตประจำวัน

  1.2   ควรดำเนินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิถีธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมอย่างยั่งยืน

  1.3   ควรมีการขยายผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  1.4   ควรสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียน ด้านความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความพอเพียงและจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้าอย่างต่อเนื่อง

   

  2.  ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป

  2.1   ควรมีการประเมินโครงการที่มีลักษณะองค์รวมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ          การประเมินซิปป์ (CIPP  Model) และควรมีการประเมินโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบอื่นๆ     ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ

  2.2   ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดี โดยใช้กระบวนการที่หลากหลายให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน บุคคลในครอบครัวและสมาชิกในชุมชน

  2.3   ควรมีการศึกษาวิจัยประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียนทุกโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

   

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้