โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #61

  ชื่อเรื่อง           การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน                         การศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อโดยใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

  ปีที่ศึกษา         2563

   
  <p style=”text-align: left;”>                                                                                      บทคัดย่อ</p>
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ นักเรียนแกนนํา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ มีการปฏิบัติ/เป็นจริง อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ปัญหาที่พบด้านบุคลากร คือ นักเรียนแกนนําบางส่วนไม่ได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมกายภาพ คือ สถานศึกษามีงบประมาณในการปรับปรุง ดูแลรักษาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาอย่างจำกัด ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก คือ การบริหารจัดการเพื่อรองรับการศึกษาดูงานยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ควรเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ไม่ควรเน้นที่เอกสารมากจนเกินไป และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57

   

   

   

   

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้