เผยแพร่ผลงานภาษาไทย

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #48

  ชื่องานวิจัย                    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา

  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

  จังหวัดกระบี่  โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคการใช้แผนที่

  ความคิด

   

  ชื่อผู้วิจัย                         นางสาวทัศนีย์  เสนาะกลิ่น

  กลุ่มสาระการเรียนรู้         ภาษาไทย

   

   

  บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ                  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียน ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในงานวิจัยเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีที่ใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนวรรณคดีและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) ผลการวิจัย พบว่า

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิดสูงกว่าก่อนเรียน

  2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้