เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant

  <p style=”text-align: left;”>                 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านบึงพิชัยโดยใช้ DLTV
                                                           โดย นางสาวอรพินท์ นวลบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพิชัย</p>
  <p style=”text-align: left;”>                                                           อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2</p>
  <p style=”text-align: left;”>บทนำ</p>
  <p style=”text-align: left;”>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษา ของพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทรงเห็นว่าการศึกษา มีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และต่อการพัฒนาประเทศ ดังกระแสพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทซึ่งได้พระราชทานไว้ ณ โอกาสต่างๆ ที่อัญเชิญมาตอนหนึ่ง ความว่า “…การพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป มีความอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงด้วยการให้การศึกษา การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ ให้เป็นทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติ…” และนอกจากนี้ ยังทรงมีพระราชญาณทัศน์ในการใช้ประโยชน์ของการสื่อสารผ่านดาวเทียมมาใช้เพื่อการศึกษาของไทย สามารถแก้ปัญหาในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งชนบททุรกันดาร เสี่ยงภัย และห่างไกลความเจริญ ส่งผลระยะยาวต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญาในการไตร่ตรองความคิด และการกระทำอย่างมีเหตุผล และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลเป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มายกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของครูอย่างครบถ้วน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่าง สร้างความเท่าเทียม และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชน และเป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชดำริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย เป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีขนาดเล็กแม้จะอยู่ในแหล่งชุมชนกึ่งเมือง
  ของอำเภอหาดใหญ่ แต่ก็ประสบปัญหาทั้งในเรื่องของการขาดแคลนอัตรากำลังครู นักเรียนหลากหลายชาติพันธุ์อันเกิดจากการเข้ามารับจ้างภาคเกษตรกรรม ทำให้ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำกระบวนการใช้ DLTV เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ภาครัฐ  ด้วยนวัตกรรม   “7 DEE by PLC Model”
  วัตถุประสงค์
  ๑. เพื่อกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน
  ๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
  ๓. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ***หมายเหตุ
  หากท่านใดต้องการไฟล์เผยแพร่ผลงาน รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านบึงพิชัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้DLTV “7 DEE by PLC Model”</p>
  <p style=”text-align: left;”>สามารถสอบถามผ่าน Email : [email protected]</p>
   

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้