เกมกระดานภาษาอังกฤษ

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #30

  ชื่อเรื่อง           การใช้เกมกระดานภาษาอังกฤษ (Board Game) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านไวยากรณ์
  ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์
  กุลกันยา จังหวัดสงขลา

  ผู้วิจัย             นางธิดา  เจตนา

  ปีการศึกษา      2562

   

  บทคัดย่อ

   

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้เกมกระดานภาษาอังกฤษ (Board Game) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เกมกระดานภาษาอังกฤษ (Board Game) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบทดสอบ                    วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Conditionals, Modals และ Passive voice                    แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย                   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุ่มไม่สัมพันธ์กัน (t-test for independent samples)

  ผลการวิจัยสรุปพบว่า (1) ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมกระดานภาษาอังกฤษ (Board Game) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  (2) นักเรียนมี
  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมกระดานภาษาอังกฤษ (Board Game) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด (Mean= 4.86)

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้