แบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #29

  ชื่องานวิจัย       การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา
  ผู้วิจัย             นางธิดา    เจตนา

  ปีการศึกษา       2562

   

   

  บทคัดย่อ

   

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังจากที่ได้รับการฝึกโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียน 45 คนซึ่ง
  คละความสามารถ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างได้รับการฝึกโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ข้อ 1 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 แบบฝึก และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แผนละ 50 นาที  จำนวน 4 แผน รวมเวลา 4 คาบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความแปรปรวน (Variance) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 75.36/76.29

  2. ผลสัมฤทธิ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังจากที่ได้รับการฝึกโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้