แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

 • Posted In: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • Participant
  #24

  ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
  ผู้วิจัย     นายนพพร โคตรภูเขียว
  ปีที่ศึกษา             ปีการศึกษา  2562

  บทคัดย่อ

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล รายวิชาพลศึกษา (วอลเลย์บอล) รหัสวิชา พ23103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล รายวิชาพลศึกษา (วอลเลย์บอล) รหัสวิชา พ23103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล รายวิชาพลศึกษา (วอลเลย์บอล) รหัสวิชา พ23103  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   และ  4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล รายวิชา
  พลศึกษา (วอลเลย์บอล) รหัสวิชา พ23103
  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จำนวน  62  คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ 1) แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล รายวิชาพลศึกษา (วอลเลย์บอล) รหัสวิชา พ23103  จำนวน  7  เล่ม   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกีฬาวอลเลย์บอล รายวิชาพลศึกษา (วอลเลย์บอล) รหัสวิชา พ23103 และ   3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล รายวิชาพลศึกษา (วอลเลย์บอล) รหัสวิชา พ23103   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที (t-test)

  ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า
  1.  แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล รายวิชาพลศึกษา (วอลเลย์บอล) รหัสวิชา พ23103 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 92.12/90.05  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 90/90
  2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล รายวิชาพลศึกษา (วอลเลย์บอล) รหัสวิชา พ23103 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล มีค่าเท่ากับ 0.8606 แสดงว่า แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 86.06
  4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล รายวิชา
  พลศึกษา (วอลเลย์บอล) รหัสวิชา พ23103  อยู่ในระดับมาก

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้