ชุมชนแห่งการเผยแพร่ความรู้ แบ่งปันผลงานทางการศึกษา
สมาชิก - ล๊อกอิน สมัครสมาชิก ฟรี ติดต่อเรา  

หน้าแรก เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTADเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

:: การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTADเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ::
ผู้ก่อตั้งกระทู้นี้ เมื่อ 2021-09-13 13:20:39 ...

admin

 

ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และ

                   หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร

                   ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย            อุทุมพร  กะริอุณะ

โรงเรียน        โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลพรเจริญ

                  อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ปีการศึกษา     2563

 

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)           โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. พัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ตามเกณฑ์ 75/75 2. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2.1    เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.2   ศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75  ขึ้นไป   2.3   ศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และ หลักการเรียนรูแบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Development) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลพรเจริญ  อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2563  จำนวน  23  คน  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1)  แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3)  แบบประเมินความสามารถทักษะการสื่อสาร  และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)                 การทดสอบค่าที (t-test)  แบบ Dependent  และการวิเคราะห์เนื้อหา

                      ผลการวิจัยพบว่า

              1.  ประสิทธิภาพของการจัดการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.42/85.36  เมื่อเทียบกับเกณฑ์  75/75  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

                      2.   ผลการใช้ผลการรูปแบบการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ดังนี้

2.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน

โดยใช้แบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

                             2.2   ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวน  นักเรียนทั้งหมดมีคะแนนในการสื่อสารภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 83.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  75                      ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

                           2.3   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับระดับมากที่สุด ( =4.51, S.D. = 0.55)

 


แจ้งลบคอมเม้นท์นี้
หน้าที่ 1 ความเห็นที่ 1 ถึงความคิดเห็นที่ 1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
ผู้ติดตาม 1 เมื่อ 2021-09-13 13:24:23 ...

admin
เอกสารไฟล์ตัวอย่าง
  แจ้งลบคอมเม้นท์นี้
หน้าที่ 1 ความเห็นที่ 1 ถึงความคิดเห็นที่ 1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจผู้ตั้งกระทู้นี้...

 • สามารถจัดรูปแบบตัวหนังสือ
 • เปลี่ยนขนาดของตัวหนังสือ
 • ใส่สีให้กับตัวหนังสือ
 • ใส่รูปภาพอ้างอิง
 • ใส่ลิงค์ให้กับข้อความ
 • หลากหลายไอคอนแสดงอารมณ์
 • และใส่โค้ดต่าง ๆ เช่น VDO ฯลฯ

 

♥♥♥ krupatom.com ยินดีต้อนรับค่ะ ♥♥♥
ติดต่อ - สอบถาม ทีมงาน krupatom.com
     
ชื่อ - นามสกุล : *
อีเมล์ / เบอร์โทร : *
เรื่อง :
รายละเอียด :
   
 

สมาชิกล๊อกอิน - เข้าใช้งานระบบ
User Name :
Password :
   
♥ ยินดีต้อนรับสมาชิกเว็บ "krupatom.com" ทุก ๆ ท่าน ♥
ขั้นตอนและวิธีการสมัครใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์หวยหุ้น V.2011
♥♥♥ วิธีและขั้นตอนการสมัครสมาชิก ♥♥♥
 1. โอนค่าสมัครสมาชิก เข้าบัญชีออมทรัพย์
  ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 389-200-766-4 ชื่อบัญชี นายประเสริฐ พลดงนอก

 2. แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ไปที่หมายเลข
  085-016-4942 (ประเสริฐ)

 3. จากนั้นรอรับ User Name และ Password ทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง
  (สมัครวันนี้ได้ใช้งานวันนี้ สมัครก่อน รวยก่อน...)
- ปิดรับสมัครเป็นสมาชิก -
สนใจกรุณาติดต่อได้ที่เพจ ครูประถม.คอม
♥ สมัครเป็นสมาชิกเว็บ "krupatom.com" ง่าย ๆ และฟรี ๆ ♥
 1. ร่วมขับเคลื่อน ระดมความคิด ถาม-ตอบ ปัญหาการศึกษาไทย
 2. ร่วมแสดงความคิดเห็น ตั้งกระทู้ และแบ่งปันแนวทาง หรือ แนะนำสื่อการสอนคุณภาพ
 3. ร่วมให้กำลังใจ และขอบคุณผู้ตั้งกระทู้ดี ๆ ให้มีแรงใจต่อไป
 4. และอื่น ๆ นาสาระความรู้ อีกมากมาย
♥ กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ และ ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันด้วยนะค่ะ ♥